Všeobecné obchodné podmienky

Nižšie uvedené obchodné podmienky upravujú používanie aplikácie Froby - Aplikácia na automatizovaný Facebook marketing (ďalej len “Froby”, “aplikácia” alebo “aplikácia Froby”), ktorú priniesla spoločnosť Webovač s.r.o. (ďalej len "spoločnosť"). Pri použití aplikácie Froby výslovne súhlasíte s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len “obchodné podmienky"). Ak nesúhlasíte s týmito obchodnými podmienkami, nemôžete Froby používať. Froby je k dispozícii len osobám starším ako 18 rokov.


Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky kedykoľvek na základe vlastného uváženia. V prípade vykonania zmien spoločnosť upozorní každého užívateľa aplikácie Froby (ďalej len “užívateľ”) prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol a zmeny uverejní na tejto stránke. Ste zodpovedný za posúdenie takejto zmeny. Ďalšie používanie Froby po zverejnení upravených podmienok znamená váš súhlas s upravenými podmienkami. Posledná úprava prebehla 1.3.2017.


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, ktorého predmetom je kúpa Froby - Aplikácia na automatizovaný Facebook marketing.


Poskytovateľ:
Webovač s.r.o.
Tallerova 4
811 02 Bratislava

IČO: 50 038 036
DIČ: 2120 149 999

Bankové spojenie:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Platby v EUR:
Číslo účtu: 260 0911 966 / 8330
IBAN: SK46 8330 0000 0026 0091 1966
BIC kód / SWIFT: FIOZSKBAXXX

Platby v KČ:
Číslo účtu: 270 104 2392 / 2010
IBAN: SK76 8330 0000 0027 0104 2392
BIC kód / SWIFT: FIOZSKBAXXX


Poskystovateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I pod spisovou značkou Sro, vložka číslo: 107259/B.


2. SLUŽBY A ÚČTY

V súlade s obchodnými podmienkami je aplikácia Froby určená výhradne pre osobnú, ale aj podnikateľskú potrebu užívateľa. "Užívateľom" sa rozumie platiaci užívateľ Froby.


Froby môže zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť Froby kedykoľvek vrátane dostupnosti všetkých funkcií, databáz alebo obsahu. Froby môže tiež obmedziť určité funkcie a služby alebo obmedziť prístup užívateľov k časti alebo všetkým službám aplikácie bez upozornenia a bez záväzkov.


Užívateľ potvrdzuje, že nemá zo zákona zakázané používať apliikáciu a preberá plnú zodpovednosť za výber a používanie aplikácie Froby.


Užívateľ je zodpovedný za obstaranie a údržbu akéhokoľvek zariadenia alebo doplnkových služieb, ku ktorým je potrebné sa pripojiť, aby získal prístup k aplikácii vrátane modemov, hardvéru, softvéru, Facebook účtu alebo telefónneho operátora. Užívateľ je zodpovedný za to, že takéto zariadenie alebo doplnkové služby sú kompatibilné s aplikáciou.


Na využívanie aplikácie Froby si musí užívateľ vytvoriť účet na stránke ("účet") tak, že sa registrujte cez svoj osobný Facebook účet, a že predloží určité požadované informácie, ktoré môžu obsahovať meno a / alebo meno spoločnosti, dátum narodenia, e-mailovú adresu, fyzickú adresu a ďalšie informácie o platbe.


Nasledujúce podmienky platia pre vytváranie, spravovanie a použitie účtov:


 • Užívateľ musí mať viac ako 18 rokov. Ak má užívateľ menej ako 18 rokov, nemôže využiť aplikáciu bez súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu, ktorý súhlasí s tým, že užívateľ bude dodržiavať obchodné podmienky.
 • Užívateľ bude akceptovať a povolí oprávnenia požadované Facebookom na využívanie aplikácie.
 • Účet môže byť použitý iba užívateľom alebo zamestnancom užívateľa či zástupcom oprávneným konať v mene užívateľa.
 • Užívateľ je zodpovedný za udržiavanie bezpečnosti účtu na Facebooku a hesla. Spoločnosť nemôže byť a nebude zodpovedná za stratu alebo poškodenie z dôvodu nedodržania tejto povinnosti.
 • Užívateľ je zodpovedný za všetok vyslaný obsah a aktivity, ku ktorým dochádza v rámci účtu (aj keď je obsah odoslaný ostatnými užívateľmi, ktorí majú prístup k účtu užívateľa).
 • Užívateľ je povinný poskytnúť úplné a presné informácie pre vytvorenie nového účtu a udržiavať informácie účtu aktuálne.
 • Užívateľ súhlasí, že nebude pristupovať k účtu niekoho iného bez súhlasu tejto osoby.
 • Užívatelia, ktorí vytvárajú alebo spravujú účet pre inú osobu alebo subjekt súhlasia s dodržiavaním všetkých podmienok uvedených vyššie a vyhlasujú, že sú riadne oprávnení zastupovať dotknutú osobu alebo subjekt, pre ktoré užívateľ vytvoril alebo spravuje účet.

Licencia

V súlade s týmito obchodnými podmienkami spoločnosť udeľuje užívateľovi neprenosnú, neprevoditeľnú, obmedzenú, nevýhradnú, odvolateľnú licenciu na používanie Froby iba ako je povolené v týchto obchodných podmienkach počas doby trvania užívateľského predplatného. Heslo a prihlasovacie údaje, ktorý sú užívateľovi priradené, musia byť považované za dôverné, môžu byť použité iba užívateľom osobne a nesmú byť zdielané, prenajímané alebo priradené iným osobám.

2. Obmedzenia

Užívateľ nesmie sám ani dovoliť komukoľvek inému, priamo alebo nepriamo:

 • predávať, prenajímať, licencovať, sublicencovať alebo postúpiť využitie Froby druhým;
 • spätne analyzovať, rozkladať, dekompilovať alebo sa inak pokúšať odhaliť zdrojový kód alebo základné algoritmy pre všetky alebo ľubovoľnú časť aplikácie;
 • meniť, modifikovať, adaptovať, prekonfigurovať alebo pripravovať odvodené aplikácie;
 • použitím Froby zneužívať, očierniť, obťažovať, vyhrážať sa alebo publikovať nelegálny obsah;
 • odstraňovať alebo zakrývať vlastnícke práva aplikácie. Vo vzťahu k zmluvný stranám spoločnosť vlastní všetky tituly, vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva k tejto aplikácii, všetky kópie alebo jej časti;
 • použiť Froby k prenosu vírusu, trójskeho koňa, červov alebo akéhokoľvek škodlivého obsahu;
 • použiť Froby na získanie neoprávneného prístupu k Froby alebo akejkoľvek sociálnej mediálnej platforme;
 • použiť Froby na posielanie obsahu, ktorý porušuje autorské práva, ochranné známky, obchodné tajomstvo, propagačné práva, ochranné známky alebo iné záujmy duševného vlastníctva inej osoby alebo majetku;
 • užívateľ nesmie využívať akékoľvek "deep-link", "page-scrape", "roboty", "spiders" alebo iné automatické zariadenia, programy, algoritmy, metodológie alebo iné podobné alebo ekvivalentné manuálne procesy, na prístup, získanie, kopírovanie alebo sledovanie akejkoľvek časti aplikácie alebo akéhokoľvek obsahu, ani žiadnym spôsobom reprodukovať ani obchádzať navigačnú štruktúru alebo prezentáciu aplikácie alebo akéhokoľvek obsahu, získať alebo sa pokúšať získať žiadne materiály, dokumenty či informácie žiadnym spôsobom, ak nie sú zámerne sprístupnené prostredníctvom aplikácie. Froby si vyhradzuje právo vylúčiť akúkoľvek takúto činnosť.
 • užívateľ sa nesmie pokúšať o získanie neoprávneného prístupu k akejkoľvek časti alebo funkcii aplikácie alebo akýchkoľvek iných systémov alebo sietí pripojených k aplikácii, na ľubovoľný server vyrovnávacej pamäte, na niektorú z ponúkaných služieb alebo prostredníctvom aplikácie, o vniknutie do systému, “dolovanie" hesla alebo akékoľvek iné nelegitímne prostriedky;
 • užívateľ nesmie sondovať, skenovať alebo testovať zraniteľnosť aplikácie alebo akejkoľvek siete pripojenej k aplikácii, ani porušovať opatrenia zabezpečenia počítača alebo overovania aplikácie alebo akejkoľvek siete pripojenej k aplikácii;
 • užívateľ nesmie podnikať žiadne kroky, ktoré spôsobia neprimerané alebo neúmerne veľké zaťaženie infraštruktúry aplikácie alebo systémov a sietí Froby či systémov alebo sietí spojených s aplikáciou Froby;
 • užívateľ nesmie používať žiadne zariadenia, softvér alebo postupy na rušenie alebo sa pokúšať narušovať riadne fungovanie aplikácie alebo akejkoľvek transakcie uskutočňovanej prostredníctvom aplikácie alebo využitím aplikácie akoukoľvek inou osobou;
 • užívateľ nesmie používať aplikáciu alebo akýkoľvek obsah na akýkoľvek účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito obchodnými podmienkami.

3. Poplatky a platby

Froby poskytuje platenú aplikáciu. Výberom platenej aplikácie Froby súhlasíte s mesačným, štvrťročným alebo ročným predplatným aplikácie Froby uvedeným pre konkrétne predplatné aplikácie. Platba je účtovaná odo dňa registrácie do prémiovej služby a pokrýva využívanie tejto služby na mesačné, štvrťročné alebo ročné obdobie, podľa toho ako je uvedené. Poplatky za využívanie aplikácie sú nevratné. Jedinú výnimku tvorí 30-dňová garancia vrátenia peňazí, ktorá sa vzťahuje iba na prvé uhradené predplatné.


Platbu je možné uskutočniť jedným z nasledujúcich spôsobov:


 • platba kartou online,
 • cez online banking,
 • prevodom na účet.

4. Registrácia a zabezpečenie

Podmienkou pre využívanie aplikácie Froby je nutná registrácia užívateľa Froby. Užívateľ je povinný poskytnúť Froby presné, úplné a aktualizované informácie o registrácii. Ak tak neurobí, predstavuje to porušenie dohody, ktorá môže mať za následok okamžité zrušenie účtu užívateľa. Froby si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu alebo zrušiť užívateľa aplikácie Froby podľa svojho uváženia. Užívateľ nesie zodpovednosť za zachovanie dôvernosti hesla užívateľa aplikácie Froby a iných informácií o účte.

5. Ukončenie zmluvy

Froby môže ukončiť váš prístup ku všetkým alebo k akejkoľvek časti aplikácie kedykoľvek s uvedením alebo bez uvedenia dôvodu, s alebo bez predchádzajúceho upozornenia s okamžitou platnosťou. Ak nesúhlasíte s obchodnými podmienkami alebo chcete zrušiť váš účet Froby (ak ho máte), staí prestať využívať tieto webové stránky, alebo kontaktovať zákaznícku podporu cez e-mail podpora@froby.sk.


Spoločnosť si vyhradzuje právo ukončiť užívateľské práva a ponechať si všetky sumy zaplatené užívateľom na základe vlastného uváženia spoločnosti.


Zmeny, náhrady a zrušenie

Predplatné sa môže automaticky obnovovať každý mesiac cez platbu kreditnou kartou.V takom prípade Užívateľ súhlasí s tým, že spoločnosť spracuje platbu kreditnou kartou k dátumu obnovenia. Zrušiť predplatné môže Uživateľ kedykoľvek zaslaním e-mailu na podpora@froby.sk.


Zrušením predplatného do 30 dní od prvého nákupu dostanete náhradu až v plnej výške predplatného, ktoré do tej doby Uživateľ uhradil. Prípadné následné zrušenie nepodlieha vráteniu.


6. Copyright

Všetok obsah aplikácie, napríklad text, grafika, logá, ikony tlačidiel, obrázky, audio klipy, digitálne sťahovanie, dátové kompilácie a softvér je majetkom Froby alebo dodávateľov obsahu a je chránený zákonmi Slovenskej republiky a medzinárodnými zákonmi o autorských právach. Kompilácia obsahu na webe je výhradným vlastníctvom Froby a je chránená slovenskými a medzinárodnými zákonmi o autorských právach. Všetok softvér použitý na (alebo poskytnutý prostredníctvom) aplikácie je vlastníctvom Froby alebo dodávateľov softvéru a chránený zákonmi Slovenskej republiky a medzinárodnými zákonmi o autorských právach.


Akýkoľvek pokus o postúpenie, licencovanie alebo prevod je neplatné a bude mať za následok okamžité a automatické ukončenie licencií a hesla poskytnutých v rámci tejto dohody. Spoločnosť môže postúpiť práva a povinnosti podľa tejto dohody na akejkoľvek inej strane bez predchádzajúceho upozornenia.


Užívateľ udeľuje spoločnosti nevýhradnú, neprenosnú (s výnimkou ako je uvedené v týchto obchodných podmienkach), celosvetovú, nesublicencovateľnú, obmedzenú licenciu k prístupu, používaniu, reprodukcii, elektronickej distribúcii, vysielaniu, predvádzaniu, formátovaniu, zobrazovazovaniu, ukladaniu, archivovavaniu a indexovaniu používateľského obsahu na účel užívania Froby a integráciu Froby s platformami sociálnych médií.


Froby nepodporuje šírenie pornografického obsahu.


S výnimkou Froby písomne povolenými prípadmi užívateľ súhlasí, že nebude predávať, licencovať, prenajímať, modifikovať, distribuovať, kopírovať, reprodukovať, prenášať alebo vytvárať odvodené diela z týchto materiálov alebo obsahu.


7. Zmeny

Froby si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia upraviť alebo nahradiť akúkoľvek časť tejto dohody. Je povinnosťou užívateľa pravidelne kontrolovať tieto obchodné podmienky kvôli prípadným zmenám. Ďalšie používanie alebo prístup k webovej stránke po prípadných zmenách týchto obchodných podmienok znamená súhlas s týmito zmenami.


Froby tiež môže v budúcnosti ponúkať nové služby a / alebo funkcie prostredníctvom aplikácie (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Tieto nové funkcie a / alebo služby podliehajú týmto obchodným podmienkam.


8. Záruky

Froby dáva užívateľovi nasledujúce záruky:


 • Froby použije prijateľné riešenie v súlade s platnými priemyselnými štandardmi na poskytovanie služieb profesionálnym a odborným spôsobom, ktorý je bez chýb. Jediný opravný prostriedok užívateľa a exkluzívna zodpovednosť Froby za vady v aplikácii je pre Froby využitie komerčne prijateľného riešenia zaisťujúceho okamžitú nápravu takýchto chýb.

Užívateľ vyhlasuje a zaručuje sa, že:


 • užívateľ sám, jeho partneri alebo akákoľvek tretia strana nebude prenášať, nahrávať alebo inak distribuovať žiadny z obsahu (napr e-maily), ktorý prostredníctvom využívania služby bude porušovať alebo bude inak v rozpore s právami akejkoľvek tretej strany.

9. Zrieknutie sa záruk

Aplikácia je poskytovaná "tak ako je". Aplikácia Froby a jej dodávatelia a poskytovateľ licencie sa zriekajú všetkých záruk akéhokoľvek druhu, vyjadrených alebo predpokladaných vrátane a bez obmedzenia záruky obchodovateľnosti. Froby ani jej dodávatelia a poskytovatelia licencií nedávajú záruku, že aplikácia bude bez chýb alebo že prístup k nej bude kontinuálny alebo bez prerušenia. Užívateľ berie na vedomie, že stiahnutý alebo iným legálnym spôsobom získaný obsah prostredníctvom aplikácie môže použiť podľa vlastného uváženia a na vlastné riziko.


11. Vyhlásenie užívateľa

Užívateľ potvrdzujete, že:


 • webové stránky bude používať v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov Froby , s týmito obchodnými podmienkami a so všetkými platnými zákonmi a predpismi (vrátane všetkých miestnych zákonov a predpisov v krajine, štáte, meste alebo inej vládnej oblasti užívateľa, pokiaľ ide o on-line správanie a prijateľný obsah a vrátane všetkých platných zákonov týkajúcich sa prenosu technických dát exportovaných zo Slovenskej rebubliky alebo krajiny, v ktorej užívateľ býva)
 • používaním webových stránok neporuší a nespreneverí práva duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany.

12. Ochrana osobných údajov

Súčasná politika ochrany osobných údajov Froby je k dispozícii na týchto stránkach (ďalej len "ochrana osobných údajov"), ktoré nájdete tu. Froby dôrazne odporúča, aby ste si starostlivo prečítali zásady ochrany súkromia.


14. Odškodnenie

Užívateľ súhlasí s tým, že odškodní spoločnosť, dodávateľov a poskytovateľov licencií a ich príslušných riaditeľov, manažérov, zamestnancov a zástupcov za všetky možné nároky a výdavky, vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vyplývajú z používania aplikácie z dôvodu porušenia týchto obchodných podmienok užívateľom.


Upozornenie

Užívateľ súhlasí, že spoločnosť ho môže upozorniť na základe týchto obchodných podmienok prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedol vo svojom užívateľskom účte alebo umiestnením banneru naprieč aplikáciou Froby. Súhlasí s tým, že je zodpovedný za to, že informácie o užívateľskom účte sú presné a aktuálne. Ich zmenu môže užívateľ nahlásiť na podpora@froby.sk.


Vyššia moc

Žiadna zo strán nie je zodpovedná za akékoľvek zlyhanie alebo oneskorenie pri plnení svojich záväzkov podľa tejto dohody, s výnimkou výplaty peňazí, ak by takéto zlyhanie alebo oneskorenie nastalo v dôsledku príčin mimo jej kontroly, vrátane pracovných sporov, občianskych nepokojov, vojny, požiaru, záplav, nepriaznivého počasia, vládnych predpisov, nehôd, štrajku alebo živelných pohrôm. V takom prípade musí byť nebonitná strana ospravedlnená od svojich záväzkov po dobu výskytu príčin mimo jej kontroly a na komerčne primeraný čas.


Celé Obchodné podmienky

Tieto Ochodné podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi stranami a nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné písomné alebo ústne dohody medzi nimi s ohľadom na predmet v nich obsiahnutých.